Prawo cywilne

  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie,
  • wypadki komunikacyjne,
  • sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej,
  • postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • sporządzanie/redagowanie umów cywilnoprawnych.